Warto wiedzieć

Cesja wierzytelności – co to jest?

1
Cesja wierzytelności - co to jest?
Cesja wierzytelności - co to jest?

Cesją wierzytelności w postaci pożyczki nazywamy przeniesienie wszystkich praw oraz obowiązków związanych z regulowaniem umowy. Przenosi się je na inny podmiot. Proces odbywa się między podmiotami zwanymi cadentem oraz cesjonariuszem. Naturalnie, umowa musi zostać przygotowana w formie pisemnej. Muszą się znaleźć w niej wszystkie najistotniejsze zagadnienia dotyczące transakcji między podmiotami. Czy dzięki cesji wierzytelności możemy liczyć na to, że bieg pożyczki zostanie przedawniony? To zależy od wielu czynników.

Cesja wierzytelności pożyczkowej w praktyce

Wskutek cesji wierzytelności uprawnienia oraz obowiązki dotychczasowemu wierzycielowi przechodzą na kogoś innego. Zestaw praw i obowiązków nowego wierzyciela mieści się w treści przygotowanej wcześniej umowy. Cesja odbywa się wyłącznie między dwiema osobami. Cedent to osoba pozbywająca się wierzytelności, przekazuje w oparciu o umowę wszystkie prawa i obowiązki wierzyciela. Nim przekaże prawa do majątku osoby zadłużonej, może nim operować w sposób dowolny. Jeśli dojdzie do zbycia wierzytelności, dłużnik musi zostać o całej sytuacji jak najszybciej poinformowany. Z kolei cesjonariusz to osoba przejmująca pieczę nad wierzytelnością. Dla cesjonariuszy istnieje możliwość przejęcia sprawy niewypłacalnego dłużnika poprzez wzięcie pożyczki pod zastaw pojazdu lub nieruchomości.

Cesja – co to jest ? I co znajdziemy w umowie?

Cesja – co to jest ? I co znajdziemy w umowie?

Cesja – co to jest ? I co znajdziemy w umowie?

Przekazanie wierzytelności od cedenta do cesjonariusza odbywa się na pełnej mocy prawnej. Proces ten musi być potwierdzony w sposób pisemny, ponieważ tego typu roszczenia wymagają szczegółowej dokumentacji. Wszelkie zapisy dotyczące przygotowywania umowy cesji wierzytelności znajdują się w artykule 511 Formy przelewu Kodeksu cywilnego. Artykuł wyjaśnia, że umowa dotycząca przelewu wierzytelności musi być zatwierdzona na piśmie przy wzięciu pod uwagę najistotniejszych informacji o przeprowadzanej transakcji. Wzorowa umowa wierzytelności powinna posiadać elementy w postaci:

  • daty i miejsca przygotowywania umowy
  • strony, na której oświadcza się, że cesja zostaje przeprowadzona w oparciu o działania między cedentem a cesjonariuszem
  • oświadczenia cedenta o tym, że przysługuje mu tytuł wykonawczy do zbywanego zobowiązania
  • zapisu potwierdzającego, że cesja wierzytelności staje się faktem
  • określenia momentu, w którym dochodzi do zbycia wierzytelności
  • określenia kwoty zobowiązania, które zostało sprzedane
  • – klauzuli przypominającej o tym, że dłużnik o cesji powinien zostać odpowiednio powiadomiony
  • załącznika potwierdzającego przeprowadzenie całego procesu cesji

Przeniesienie praw oraz obowiązków przy cesji

Przeniesienie praw oraz obowiązków z umowy na inny podmiot wiąże się określonymi wymogami, które musimy spełniać jako osoby zadłużone. Cesję zastosować można w przypadku każdego rodzaju wierzytelności, chyba że prawo w danym momencie zasądzi inaczej. Wierzytelność osobista ma określone właściwości, które zezwalają na bezproblemowe przeprowadzenie procesu cesji. Jeśli mówimy o przeniesieniu praw i obowiązków mieszczących się w zawartej umowie, mogą one dotyczyć umów sprzedaży, a także zamiany. Proces ten także może mieć związek z dokumentami potwierdzającymi darowiznę.

Co to jest wierzytelność przyszła?

Prawo określa, że przekazać można przywileje oraz obowiązki także na poczet wierzytelności przyszłej. Ma ona postać zobowiązania majątkowego, które w postaci realnej jeszcze nie zaistniało. Aby przeprowadzić proces cesji w tym przypadku, stosunek prawny musi objąć całą wierzytelność. Możliwe jest także wykonanie przelewu finansowego z tytułu wierzytelności, która została przedawniona. Zobowiązanie musi zachować termin ważności. Umowy nie trzeba od podstaw tworzyć samodzielnie, nie każdy ma na to czas. Skorzystać można z gotowego wzorca, dzięki któremu zyskamy dodatkową pewność, że wszystkie rubryki wypełniliśmy poprawnie.

Cesja wierzytelności a bieg przedawnienia

Cesja wierzytelności a bieg przedawnienia

Cesja wierzytelności a bieg przedawnienia

W chwili, gdy prawa i obowiązki z umowy zawartej z innym podmiotem zostaną na niego przeniesione, dłużnik nie wchodzi w rolę jakiejkolwiek strony. Kodeks cywilny określa, że nie trzeba uzyskiwać dodatkowej zgody na przeprowadzenie cesji. Cała sytuacja zmienia się tylko w chwili, gdy w umowie osoba zadłużona zastrzega sobie wyrażenie zgody na przeprowadzenie cesji. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, że osoba zadłużona czeka na przedawnienie długu z tytułu pożyczki, trzeba zaznaczyć, że procesy związane z cesją przerywają drogę do przedawnienia zobowiązania. Gdy dłużnik wcześniej omijał wezwania do zapłaty i nie wpłacił pieniędzy na czas i przed cesją zostało przedawnione, to po jej przeprowadzeniu także pozostaje w stanie przedawnienia. Polacy chętnie korzystają z możliwości cesji. Szacuje się, że jeden na pięciu konsumentów produktów pożyczkowych w naszym kraju spotyka się z tym zjawiskiem, chcąc pozbyć się uciążliwego i zalegającego zadłużenia. Z cesją należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ także i takie procesy budują naszą historię w Biurach Informacji Kredytowej.

W co inwestować małe kwoty?

Poprzedni wpis

Wakacje kredytowe – czyli jak zawiesić spłatę kredytu

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy