Artykuły

Jak odczytać bilans spółki dla inwestycji

0

Bilanse są częścią sprawozdań finansowych wymaganych przez spółki notowane na giełdzie, które odbywają się w ujęciu kwartalnym i rocznym. Dokumenty te muszą zawierać bilans, rachunek przepływów pieniężnych i rachunek zysków i strat.  Bilans przedstawia bilans pomiędzy zobowiązaniami spółki a jej aktywami. 

Bilanse są niezwykle ważne przy podejmowaniu decyzji, czy zainwestować w akcje, które rozważasz. W końcu te sprawozdania finansowe wyjaśniają, czy firma jest finansowana z długu lub kapitału udziałowego, czy ma środki finansowe niezbędne do wypełnienia swoich zobowiązań i wiele więcej. 

Jak odczytać bilans spółki dla inwestycji

Większość inwestorów chce inwestować w Firmy o solidnych fundamentach finansowych. Doskonałym sposobem na pełne zrozumienie finansów firmy jest zajrzenie do jej bilansu. 

Aktywa

W pierwszej części bilansu wyszczególniono aktywa spółki. Aktywa te są podzielone na dwie części: aktywa obrotowe i aktywa trwałe. 

Rekomendacje doradcy giełdowego Motley Fool mają średni zwrot na poziomie 618%. Za 79 $(lub tylko 1,52 $tygodniowo) dołącz do ponad 1 miliona członków i nie przegap ich nadchodzących wyborów giełdowych. 30-dniowa Gwarancja Zwrotu pieniędzy. Zarejestruj Się Teraz

Aktywa Obrotowe

Poniższy obraz przedstawia sekcję aktywów bieżących skonsolidowanego bilansu Apple za kwartał zakończony 27 marca 2021 roku. Pierwsza kolumna liczb dotyczy bieżącego okresu, natomiast druga kolumna przedstawia dane za ten sam okres rok temu, jak ma to miejsce w przypadku każdej pozycji bilansu.

Obraz przedstawia sześć pozycji linii przedstawiających aktywa obrotowe. Są to aktywa o wysokiej płynności, które na ogół zostaną przekształcone w gotówkę w ciągu następnego roku. Należą do nich:

 • Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych. Gotówka jest najbardziej płynnym aktywem na świecie. Ta sekcja pokazuje ilość pieniędzy, które firma ma w gotówce lub krótkoterminowych inwestycjach, które osiągają dojrzałość w 90 dni lub mniej. Oczywiście firmy o silnej pozycji gotówkowej wyznaczają warunki do długofalowego sukcesu. 
 • Zbywalne Papiery Wartościowe. Inwestycje te mogą zostać uwzględnione w ekwiwalentach środków pieniężnych, jeśli mają zostać sprzedane w krótkim czasie. Są to papiery wartościowe, które mogą być sprzedawane na otwartym rynku, takie jak akcje spółki. Niektóre firmy używają dla nich osobnej pozycji, ponieważ te papiery wartościowe nie zawsze mają terminy zapadalności. 
 • Należności. Należności to rozliczanie rachunków należnych firmie. Podobnie jak w przypadku ekwiwalentów pieniężnych, ogólnie oczekuje się, że rachunki te zostaną zapłacone i zostaną zamienione na gotówkę w ciągu najbliższych 90 dni.  
 • Zapasy. Ogólnie rzecz biorąc, firmy mają tendencję do magazynowania wystarczającej ilości zapasów-w tym surowców, towarów do pracy w procesie i wyrobów gotowych-aby przetrwać rok lub krócej. Te zapasy są uważane za aktywa obrotowe, ponieważ zakłada się, że obecny stan zapasów zostanie wyczerpany w ciągu jednego roku. 
 • Należności Niehandlowe Sprzedawcy. Podobnie jak należności, pozycja ta określa kwoty należne firmie. Jednakże, w przeciwieństwie do należności, należności niehandlowe sprzedawcy są środkami należnymi spółce za działalność inną niż zwykłe dostarczanie produktów i usług. Na przykład pożyczki należne firmie przez pracowników, którzy wnioskowali o zaliczki na poczet wypłaty, byłyby uważane za wierzytelności niehandlowe sprzedawcy.
 • Pozostałe Aktywa Obrotowe. Inne aktywa obrotowe to haczyk-wszystko to obejmuje wszelkie aktywa nie wymienione, które mają zostać zlikwidowane w ciągu następnego roku. 

Aktywa Trwałe

Aktywa trwałe to aktywa, które spółka zamierza posiadać przez rok lub dłużej. Są one zazwyczaj podzielone na dwie kategorie, chociaż kategorie będą miały różne nazwy w zależności od firmy dostarczającej sprawozdanie. Zazwyczaj sprowadzają się one do aktywów materialnych — takich jak nieruchomości, Maszyny i inne dobra fizyczne — oraz wartości niematerialnych, takich jak własność intelektualna, nazwy marek, prawa autorskie, patenty i inne aktywa, które mają wartość, ale nie mogą być przechowywane fizycznie. 

Poniżej znajduje się migawka bilansu aktywów trwałych firmy Apple za kwartał zakończony w marcu 2021 roku:

Podczas gdy większość firm przedstawia aktywa rzeczowe i niematerialne, Apple przedstawia swoje aktywa trwałe w trzech kategoriach:

 • Zbywalne Papiery Wartościowe. Są to papiery wartościowe o terminach zapadalności wynoszących jeden rok lub dłużej lub inwestycje w akcje, które spółka zamierza przechowywać dłużej niż jeden rok. 
 • Mienie, Rośliny i wyposażenie. Pozycja ta odzwierciedla wartość nieruchomości i urządzeń będących własnością spółki. 
 • Inne Aktywa Trwałe. Jest to pozycja, w której Apple obejmuje swoją własność intelektualną i wszelkie inne aktywa, które zamierza przechowywać przez okres dłuższy niż rok, nie wymienione w pozostałych dwóch pozycjach aktywów trwałych. 

Chociaż aktywa trwałe są aktywami długoterminowymi, należy pamiętać, że ich wartość będzie się zmieniać w czasie, nawet jeśli firma nie doda ani nie usunie żadnych aktywów z tych list. Zmiany są wynikiem deprecjacji lub aprecjacji ceny w czasie.  

Pasywa

Pasywa to fantazyjny sposób na powiedzenie dług, a zdecydowana większość spółek notowanych na giełdzie ma go mnóstwo. Podobnie jak w przypadku aktywów, zobowiązania ogółem zostaną podzielone na dwie podstawowe kategorie w bilansie: zobowiązania bieżące i bieżące. 

Zobowiązania Krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe są długami należnymi od spółki, które są wymagalne w ciągu jednego roku. 

Oto migawka sekcji zobowiązań bieżących skonsolidowanego bilansu Apple. Podobnie jak w pozostałej części bilansu, Pierwsza kolumna liczb dotyczy bieżącego okresu, a druga tego samego okresu sprzed roku. 

Oto podział każdej pozycji: 

 • Zobowiązania. Accounts payable to termin rozliczania rachunków, które firma jest winna. Na przykład rachunek należny dostawcy podstawowych materiałów użytych do opracowania produktu zostałby włączony do zobowiązań. 
 • Pozostałe Zobowiązania Krótkoterminowe. Jest to pułapka na wszystkie krótkoterminowe długi, które nie są wystarczająco znaczące dla ich własnej pozycji w bilansie. Na przykład restauracja w sieci restauracji mogła wynająć usługę pielęgnacji trawnika za 300 USD miesięcznie. Ponieważ 300 USD miesięcznie nie jest niczym w wielkim schemacie wielomiliardowego biznesu, ale nadal musi być rozliczane, ten rodzaj wydatków zostanie uwzględniony w sekcji inne zobowiązania krótkoterminowe. 
 • Przychody Odroczone. Przychody odroczone to pieniądze, które spółka otrzymała za produkty lub usługi, które nie zostały jeszcze dostarczone. Do czasu dostarczenia tych produktów lub usług te odroczone przychody uznaje się za zadłużenie. 
 • Dług Terminowy. Pozycja długów terminowych wskazuje na dług krótkoterminowy z terminem zapadalności w ciągu następnego roku. Np. firma może zaciągnąć kredyt z sześcioma-miesiąc dojrzałości do zakupu podstawowych materiałów potrzebnych do produkcji dużego zamówienia. Przy tak krótkim terminie zapadalności można by to uznać za dług krótkoterminowy. 

Zobowiązania Krótkoterminowe

Sekcja zobowiązań krótkoterminowych bilansu przedstawia długoterminowe zobowiązania spółki lub długi, które będą musiały zostać spłacone w ciągu jednego roku lub dłużej. Zob. sekcja zobowiązania krótkoterminowe w bilansie Apple poniżej:

Podobnie jak w przypadku większości innych firm, istnieją tylko dwie pozycje tutaj oprócz sumy na dole tabeli. Oto podział tych pozycji:

 • Dług Terminowy. Dług terminowy odnosi się do długu należnego od spółki, który dojrzeje w ciągu roku lub dłużej. Podczas gdy większość długów terminowych będzie miała terminy zapadalności od jednego do 10 lat, niektóre długi mogą mieć terminy zapadalności nawet do 30 lat. 
 • Pozostałe Zobowiązania Krótkoterminowe. Jest to pozycja typu „bucket”, która obejmuje wszelkie zobowiązania długoterminowe, które nie są uważane za dług terminowy. Na przykład pożyczka odnawialna bez terminu zapadalności byłaby ujmowana w innych zobowiązaniach trwałych. 

Kapitał własny

Kapitał własny to zasadniczo akcje spółki będące własnością inwestorów lub osób z nią związanych. Istnieją dwa podstawowe rodzaje kapitału własnego: zyski zatrzymane i kapitał własny akcjonariuszy. Zobacz poniższą migawkę, aby zobaczyć, jak jest to wyświetlane w bilansie:

Kapitał Własny

Kapitał własny akcjonariuszy jest pozostałym roszczeniem akcjonariuszy z tytułu aktywów po spłaceniu wszystkich długów. Obejmuje to zarówno zyski zatrzymane, jak i kwotę aktywów, do których akcjonariusze mieliby prawo po spłaceniu wszystkich długów przez SPÓŁKĘ w przypadku likwidacji. Całkowita kwota kapitału własnego jest wartością netto spółki, równą jej aktywom minus jej zobowiązania. 

Zyski Zatrzymane

Często określane jako nadwyżka zarobków, zyski zatrzymane to kwota netto zysków, które pozostają po rozliczeniu dywidend. Zasadniczo jest to kapitał wstrzymany przez spółkę. Wzrost zysków zatrzymanych w czasie świadczy o wzroście firmy. 

Jak analizować bilans

Teraz, gdy wiesz, co oznacza każda pozycja w bilansie, nadszedł czas, aby wykorzystać te dane na swoją korzyść podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. Aby to zrobić, inwestorzy używają szeregu wskaźników finansowych, które zazwyczaj porównują jedną metrykę do drugiej. Oto najczęstsze: 

Równanie Bilansu

Równanie bilansu, znane również jako równanie rachunkowości, przedstawia zależność między trzema najważniejszymi aspektami bilansu: długiem, kapitałem własnym i aktywami.

Całkowita wartość aktywów spółki jest równa sumie jej zobowiązań i kapitału własnego właścicieli. Znajduje to odzwierciedlenie w równaniu bilansu:

Aktywa Ogółem = Pasywa + Kapitał Własny Właścicieli

Na przykład powiedzmy, że firma ma zobowiązania w wysokości 75 miliardów dolarów, a kapitał własny akcjonariuszy w wysokości 125 miliardów dolarów. W tym przypadku jego całkowite aktywa wyniosłyby 200 miliardów dolarów, sumę zobowiązań i kapitału własnego akcjonariuszy. 

Równanie bilansu może wiele powiedzieć o samej firmie. 

Na przykład, jeśli zauważysz, że w równaniu jest znacznie więcej długu niż kapitału własnego, możesz stwierdzić, że firma sfinansowała swoje aktywa głównie poprzez dług. Z drugiej strony, jeśli istnieje znacznie więcej kapitału własnego niż długu, aktywa firmy zostały sfinansowane głównie poprzez sprzedaż udziałów lub akcji w spółceny. 

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego porównuje kwotę zadłużenia spółki z kwotą kapitału własnego akcjonariuszy w jej bilansie. Wzór na stosunek wynosi:

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = zobowiązania ogółem / kapitał własny akcjonariuszy ogółem

Wysoki wskaźnik zadłużenia do kapitału wskazuje, że firma częściej wykorzystuje zadłużenie do finansowania swojej działalności i pokrywania dużych wydatków. Bardziej agresywni inwestorzy często preferują wysoki wskaźnik zadłużenia do kapitału, który pokazuje, że firma wykorzystuje dźwignię, aby się rozwijać. 

Z drugiej strony, niski wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego sugeruje, że spółka w większym stopniu opiera się na kapitale własnym w celu finansowania swojej działalności. Inwestorzy unikający ryzyka preferują spółki o niższym wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego, ponieważ spółki te mają większe przepływy pieniężne, mniejsze zadłużenie i są bardziej skłonne do wypłaty dywidend. 

Współczynnik Prądu

Obecny wskaźnik, zwany również wskaźnikiem kapitału obrotowego, odzwierciedla zdolność przedsiębiorstwa do spłaty krótkoterminowych zobowiązań finansowych lub długów, które dojrzewają w ciągu jednego roku. Jest to ważne, ponieważ bezpieczniej jest inwestować w zdrowe finansowo firmy, które mają dostępne aktywa, aby spłacić swoje długi zgodnie z ustaleniami. 

Wzór na stosunek wynosi:

Wskaźnik Bieżący = Aktywa Obrotowe / Zobowiązania Krótkoterminowe

Jeśli obecny wskaźnik jest mniejszy niż 1, oznacza to, że firma nie ma środków pieniężnych potrzebnych do pokrycia wszystkich swoich zobowiązań krótkoterminowych, jeśli wszystkie miały natychmiast dojrzewać. Z drugiej strony, obecny wskaźnik na poziomie lub powyżej 1 sugeruje, że firma ma pieniądze, których potrzebuje, aby pokryć swoje krótkoterminowe długi, nawet jeśli wszystkie będą należne jutro. 

Szybki Stosunek

Szybki stosunek jest podobny do bieżącego stosunku, ale jest skręt. Określa ona, czy przedsiębiorstwo byłoby w stanie pokryć swoje zobowiązania krótkoterminowe bez likwidacji zapasów lub dalszego zadłużania się.

Istnieją dwa wzory do obliczania szybkiego współczynnika, ale dla uproszczenia skupimy się na najczęściej używanym wzorze: 

Quick Ratio = (Środki Pieniężne I Ekwiwalenty Środków Pieniężnych + Zbywalne Papiery Wartościowe + Należności) ÷ Zobowiązania Krótkoterminowe

Szybki wskaźnik powyżej 1 sugeruje, że firma jest w stanie spełnić swoje krótkoterminowe zobowiązania dzięki szybkim aktywom-gotówce, ekwiwalentom środków pieniężnych i innym aktywom, do których może szybko uzyskać dostęp. 

Warto zauważyć, że większość spółek notowanych na giełdzie utrzymuje szybki wskaźnik poniżej 1. Ogólnie rzecz biorąc, szybki stosunek 0,75 jest akceptowalny, ale niższe wskaźniki-te poniżej 0,50 — mogą być powodem do niepokoju. 

Stosunek ceny do wartości księgowej (P/B)

Stosunek ceny do wartości księgowej porównuje cenę spółki notowanej na giełdzie do wartości netto jej aktywów lub jej wartości księgowej. Aby określić wartość księgową przedsiębiorstwa, należy odjąć jego łączne zobowiązania od jego łącznych aktywów. 

Wzór na stosunek P / B jest następujący:

Wskaźnik P / B = (cena za akcję x liczba akcji pozostających do spłaty) ÷ wartość księgowa

Tradycyjnie każdy współczynnik P / B poniżej 1 jest uważany za dobry stosunek, co sugeruje, że nabywcy akcji otrzymują dobrą cenę. 

Jednak wskaźnik ten różni się znacznie w zależności od sektora, przy czym wartości sektora technologicznego są często wielokrotnie wyższe. Dzieje się tak dlatego, że technologia jest znana z szybkiego wzrostu dzięki ciągłym innowacjom. W rezultacie inwestorzy są skłonni płacić wyższe wyceny za udział w tych spółkach niż w innych sektorach, które nie są napędzane ciągłymi innowacjami i szybkim wzrostem, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. 

Na przykład Apple miało cenę do boowskaźnik wartości k powyżej 44 na początku stycznia 2022 r.

Ostatnie Słowo

Jako inwestor dowiesz się, że im więcej wiesz o firmach, w które wpłacasz ciężko zarobione pieniądze, tym lepsze będą twoje zyski. Zapoznanie się z bilansami może nie być najbardziej ekscytującym zadaniem na świecie, ale różnica, jaką może on zrobić w wynikach inwestycyjnych, jest trudna do zignorowania. 

W związku z tym warto uwzględnić analizę bilansów w procesie badawczym przy podejmowaniu decyzji o dodaniu lub usunięciu akcji z portfela

Najlepsze aplikacje do przelewów pieniężnych do wysyłania i odbierania gotówki w 2022 roku

Poprzedni wpis

Jak zaplanować ślub na budżet + Kalkulator budżetu weselnego

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły