Artykuły

Czym jest Nasdaq Composite Stock Market Index?

0
Czym jest Nasdaq Composite Stock Market Index?
Czym jest Nasdaq Composite Stock Market Index?

Nasdaq composite index to indeks giełdowy składający się z prawie wszystkich z ponad 2500 akcji notowanych na giełdzie Nasdaq, jednej z największych i najbardziej zaufanych giełd w Stanach Zjednoczonych. Indeks wymienia akcje, które reprezentują spółki niefinansowe z różnych sektorów, a także wymienia spółki komandytowe, Fundusze Inwestycyjne na rynku nieruchomości i amerykańskie kwity depozytowe.

Aby utrzymać notowanie na Nasdaq, spółki notowane na giełdzie muszą spełniać szereg wymogów dotyczących notowań. Wymagania te obejmują, ale nie są ograniczone do odpowiednio terminowych zgłoszeń SEC, utrzymanie minimalnej ceny za akcję w wysokości 1 USD, utrzymanie co najmniej 2 milionów USD w kapitale własnym akcjonariuszy oraz minimum 100 000 akcji posiadanych przez społeczeństwo (znanych również jako public float).

Jako jeden z największych indeksów giełdowych na świecie, w tym spółek każdej wielkości, od małych do dużych, indeks Nasdaq jest często używany przez inwestorów jako punkt odniesienia do porównywania zysków z portfela. Dotyczy to zwłaszcza inwestorów technologicznych, ponieważ prawie 50% indeksu giełdowego i rynkowego Nasdaq stanowią spółki technologiczne.

Obok Dow Jones Industrial Average I S&P 500, Nasdaq composite index jest jednym z najbardziej cenionych indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych.

Historia Nasdaq

Założony w 1971 r.indeks Nasdaq composite jest najmłodszym indeksem „big 3” w Stanach Zjednoczonych, ale jego krótsza historia nie jest powodem do dyskonta jego ważności ani ogromnego wzrostu od momentu jego powstania.

W rzeczywistości, kiedy Nasdaq został założony, był notowany na zaledwie 100 punktach. Obecnie indeks notuje około 15 000 punktów. Podobnie jak w przypadku każdego indeksu giełdowego, indeks Nasdaq composite index miał spory udział wzlotów i upadków w całej historii.

W miarę jak sektor technologiczny ewoluował i nabrał kształtu, aby stać się tym, czym jest dzisiaj, indeks odnotował stosunkowo powolne i stabilne wzrosty od momentu powstania do lipca 1995 r., kiedy to indeks po raz pierwszy przekroczył 1000 punktów. Trzy lata później, w 1998 roku, indeks podwoił się, bijąc po raz pierwszy 2000 punktów.

Przyspieszające zyski kontynuowane, nadmuchując to, co jest teraz znane jako bańka dot-com. W połowie marca 2000 roku bańka dot-com osiągnęła swój szczyt, podobnie jak Nasdaq. Na zamknięciu 10 marca 2000 r. indeks osiągnął szczyt 5 132,52, a następnie drastycznie upadł.

Gdy pojawiła się bańka dot-com, akcje w sektorze technologicznym realizowały niezwykle bolesne spadki. Jako najbardziej zaawansowany technologicznie z dużych amerykańskich indeksów, Nasdaq również doświadczył dramatycznych spadków.

Do kwietnia 2000 roku indeks spadł już o prawie 2000 punktów, by zamknąć się nieco powyżej 3000. Spadki te utrzymałyby się przez 2,5 roku, co doprowadziło do spadku indeksu o prawie 80% w stosunku do szczytu z marca 2000 roku.

We wrześniu 2002 indeks znalazł ostatecznie poparcie na poziomie około 1200 punktów. Przez następne pięć lat notował powolne, ale stabilne wzrosty, osiągając do września 2007 roku około 2700 punktów.

Niestety, praktyki udzielania kredytów w tym czasie doprowadziły do zalegania z kredytami mieszkaniowymi po lewej i prawej stronie. Napięcie na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych doprowadziło do globalnego kryzysu gospodarczego zwanego wielką Recesją, który trwał od 2007 do 2009 roku. Do lutego 2009 roku Nasdaq spadł do nieco ponad 1400 punktów.

W ciągu następnej dekady indeks odnotował niezwykle silne wzrosty, wzrosting od Wielkiej Recesji do ponad 9700 punktów. Nasdaq uległ krótkotrwałemu spadkowi, ponieważ pandemia COVID-19 zaczęła rozprzestrzeniać się na całym świecie, spadając poniżej 8000 punktów do połowy marca 2020 roku.

Do czerwca 2020 r. indeks odzyskał te straty, zwiększając się do przekroczenia bariery 10 000 punktów. Wiele osób przypisuje zyski na Nasdaq ekscytacji związanej z firmami biotechnologicznymi, które pracują nad szczepionkami, metodami leczenia i testami związanymi z COVID-19, z których zdecydowana większość jest notowana na indeksie.

Aktywa w indeksie Nasdaq Composite

Nasdaq composite index składa się z szerokiej gamy instrumentów finansowych. Oprócz akcji zwykłych indeks zawiera również Amerykańskie kwity depozytowe (ADR), udziały w spółkach komandytowych, akcje zwykłe, Fundusze Inwestycyjne na rynku nieruchomości (Reit), akcje o korzystnym oprocentowaniu oraz akcje śledzące.

Fundusze zamknięte, obligacje zamienne, fundusze giełdowe, akcje uprzywilejowane, prawa, warranty, jednostki uczestnictwa i inne pochodne papiery wartościowe nie kwalifikują się do włączenia do indeksu.

Niezależnie od rodzaju instrumentu finansowego, aby kwalifikować się do indeksu NASDAQ composite index, amerykańskie papiery wartościowe muszą handlować wyłącznie na giełdzie Nasdaq. Jednak notowane papiery wartościowe nie zawsze działają na rynkach amerykańskich. W rzeczywistości międzynarodowy charakter indeksu odróżnia go od największych konkurentów na Wall Street, w tym S&P 500 i Dow Jones Industrial Average.

Innym czynnikiem, który wyróżnia Nasdaq jest fakt, że indeks obejmuje kilka sektorów, ale jest niezwykle zaawansowany technologicznie. Na dzień 1 listopada 2021 r. papiery wartościowe związane z technologią stanowiły około 49,83% łącznej wartości indeksu. Reszta indeksu Nasdaq składa się z:

 • Obsługa Konsumentów. Papiery wartościowe w sektorze usług konsumenckich stanowią około 16,64% łącznej wartości indeksu.
 • Opieka Zdrowotna. Papiery wartościowe w sektorze ochrony zdrowia stanowią około 8,94% całkowitej wartości indeksu.
 • Dobra Konsumpcyjne. Papiery wartościowe związane z towarami konsumpcyjnymi stanowią około 8,57% wartości indeksu.
 • Finansowe. Finansowe papiery wartościowe stanowią około 7,47% łącznej wartości indeksu.
 • Przemysłowa. Papiery wartościowe związane z przemysłem stanowią około 5,94% całkowitej wartości indeksu.
 • Inne. Wreszcie, papiery wartościowe związane z sektorami, w tym sektorami użyteczności publicznej, telekomunikacji, ropy naftowej i gazu oraz materiałów podstawowych, stanowią po mniej niż 1% całkowitej wartości indeksu.

Papiery wartościowe notowane na Nasdaq composite index są ważone w oparciu o kapitalizację rynkową. Oznacza to, że za każdym razem, gdy papiery wartościowe notowane na indeksie widzą zmianę ceny, zmienia się ich kapitalizacja rynkowa, a także zmienia się ich waga w indeksie.

Aby być notowanym i utrzymywać notowanie w indeksie Nasdaq composite index, papiery wartościowe muszą spełniać kilka kryteriów, znanych jako standardy notowań Nasdaq. Należą do nich:

 • Zarobki. Przede wszystkim firmy muszą zarabiać pieniądze. W szczególności firmy muszą mieć zarobki przed opodatkowaniem w poprzednich trzech latach w wysokości co najmniej 11 milionów dolarów. Firmy muszą również wygenerować zyski w wysokości co najmniej 2,2 miliona dolarów w ciągu ostatnich dwóch lat. Na koniec, Nasdaq wymaga, aby w ciągu ostatnich trzech lat nie odnotowano żadnych strat netto w ciągu jednego roku.
 • Kapitalizacja Rynkowa. Kapitalizacja rynkowa papieru wartościowego-całkowita wartość wszystkich jego akcji-musi wynosić co najmniej 160 milionów dolarów w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nie może być poniżej tego progu w żadnym z tych 12 miesięcy.
 • Dochody. Spółki reprezentowane przez giełdowe papiery wartościowe muszą wygenerować co najmniej 110 mln USD przychodów w poprzednim roku podatkowym.
 • Wolne Przepływy Pieniężne. Notowane papiery wartościowe muszą mieć minimalny łączny przepływ środków pieniężnych w wysokości 27,5 miliona USD w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych. Ponadto przedsiębiorstwa nie mogą mieć żadnych ujemnych przepływów pieniężnych w żadnym z tych trzech lat.

Chociaż te standardy notowania są nieco surowe, niektóre z nich można przeoczyć, o ile spełnione są inne kryteria notowania. Te wyjątki od reguły obejmują:

 • Eliminacja wymogów dotyczących wolnych przepływów pieniężnych. Jeśli firma utrzymała średnią kapitalizację rynkową w wysokości co najmniej 850 milionów USD w ciągu ostatnich 12 miesięcy i wygenerowała co najmniej 90 milionów USD przychodów w poprzednim roku podatkowym, minimalny wymóg przepływu środków pieniężnych zostanie wyeliminowany.
 • Eliminacja zapotrzebowania na przepływy pieniężne i przychody. Firmy mogą wyeliminować wolne przepływy pieniężne i wymagania dotyczące przychodów, wyświetlając silne wartości aktywów i kapitał akcjonariusza. Firmy z aktywami o łącznej wartości co najmniej 80 mln USD i kapitałem udziałowym akcjonariuszy w wysokości co najmniej 55 mln USD nie podlegają wymogom dotyczącym przychodów i przepływów pieniężnych. Oprócz zmniejszenia przepływów pieniężnych i wymagań dotyczących przychodów, wymagania dotyczące kapitalizacji rynkowej dla tych firm są zmniejszone do 160 milionów USD.

Nasdaq nie tylko wymaga spełnienia powyższych standardów notowań, aby papiery wartościowe mogły być notowane w indeksie, ale muszą one zachować te standardy notowań. Zespoły ds. zgodności konsekwentnie sprawdzają papiery wartościowe pod kątem zgodności ze standardami notowań. Jeśli zabezpieczenie nie spełnia tych standardów, jest usuwane z indeksu.

Jak korzystać z indeksu Nasdaq Composite

Inwestorzy, ekonomiści i specjaliści finansowi wszystkich typów często korzystają z indeksu Nasdaq composite index w swojej pracy. Do najczęstszych zastosowań indeksu należą:

1. Jako punkt odniesienia

Indeks Nasdaq composite index może służyć jako punkt odniesienia do porównywania stóp zwrotu z twojego portfela. Jest to szczególnie ważne, jeśli Twoje portfolio jest bogate technologicznie, podobnie jak Nasdaq. Jeśli inwestujesz dużo w sektorze technologicznym, a twoje zyski nie spełniają lub nie przewyższają zysków obserwowanych przez indeks, może nadszedł czas, aby zrestrukturyzować swój portfel, aby osiągnąć wyższe zyski.

2. Jako inwestycja

Sektor technologiczny składa się z największych i najbezpieczniejszych firm na świecie. Nazwy takie jak Apple, Facebook, Amazon i Alphabet żyją i oddychają w tym sektorze. Wielu inwestorów postrzega fundusze indeksowe i fundusze ETF skupione wokół Nasdaq jako silną okazję inwestycyjną.

Co więcej, z aktywami spoza sektora technologicznego, które stanowią około połowy Nasdaq, inwestorzy tech postrzegają indeks jako okazję do zwiększenia ekspozycji na inne sektory, jednocześnie koncentrując się na akcjach technologicznych.

Idąc o krok dalej, jeśli chcesz inwestować tylko w akcje o dużej kapitalizacji w indeksie, rozważ inwestowanie w Nasdaq 100 indeksowanych funduszy ETF, które inwestują w 100 najcenniejszych akcji indeksu.

3. Jako wskaźnik wydajności

Ci, którzy przyjmują bardziej techniczne podejście do inwestowania, często szukają korelacji między aktywami, aby przewidzieć przyszły ruch. Stosując pomiar znany jako współczynnik beta, inwestorzy cdo pomiaru tych korelacji używa się wartości liczbowych. Jeśli wiadomo, że akcje lub inne aktywa poruszają się w bezpośredniej korelacji z indeksem Nasdaq composite index, wartość beta wynosi 1. Beta 0,5 oznacza, że istnieje około 50% korelacji między tymi dwoma aktywami. Informacje te mogą być cenne dla inwestorów, którzy szukają skorelowanych aktywów do zakupu razem w próbie zwiększenia zysków.

4. Do monitorowania gospodarki i rynku

Nasdaq był również doskonałym miernikiem warunków ekonomicznych i rynkowych od samego początku. Kiedy sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych lub na arenie światowej jest słaba, na Nasdaq mamy tendencję do spadków. Jednak w korzystnych warunkach gospodarczych i rynkowych Nasdaq ma tendencję do osiągania zysków.

5. Jako miara osiągnięć historycznych

Nasdaq composite może być najmłodszym z wielkiej trójki indeksów, ale nie oznacza to, że traci mocną historię. Od 1971 roku Nasdaq jest maszyną do produkcji danych. Dziś inwestorzy wykorzystują te dane-ufni idei, że historia się powtarza-aby zwiększyć swoje zarobki na giełdzie.

Krytyka indeksu Nasdaq Composite

Podczas gdy Nasdaq composite index jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich indeksów giełdowych na świecie, nie jest bez sprawiedliwego udziału krytyków. Niektóre z najbardziej realnych krytycznych uwag Nasdaq to:

 • Groszowe Akcje.Standardy notowania Nasdaq umożliwiają firmom z kapitalizacją rynkową w wysokości 160 milionów USD zakwalifikowanie się do notowania na indeksie. W rzeczywistości istnieje kilka akcji notowanych na Nasdaq, które mają kapitalizację rynkową w zakresie penny-stock. Niektórzy eksperci twierdzą, że ta ekspozycja na akcje groszowe, którą Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (sec) definiuje jako tanie, spekulacyjne papiery wartościowe bardzo małych firm, sprawia, że inwestycje w Indeks są ryzykownym posunięciem.
 • Ciężkie Ważenie Technologii. Ponieważ indeks jest tak mocno obciążony aktywami technologicznymi, wielu twierdzi, że inwestowanie w niego prowadzi do nadmiernej ekspozycji na tę przestrzeń.
 • Za dużo aktywów do namierzenia. Indeks jest obecnie jednym z największych, notowanych jest ponad 2500 aktywów. Niektórzy twierdzą, że nie ma powodu do tego rodzaju dywersyfikacji. W rzeczywistości posiadanie tak wielu aktywów do oceny uniemożliwia prawdziwe zrozumienie inwestycji w Indeks.

Ostatnie Słowo

Podczas gdy nawet najbardziej prominentne postacie są krytykowane, nie stają się prominentne bez bycia godnymi uwagi. Nasdaq composite index zdobył pozycję jednego z czołowych indeksów nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na świecie.

Choć żadna pojedyncza inwestycja nie jest odpowiednia dla wszystkich, inwestorzy zainteresowani sektorem technologicznym mogą uzyskać sporą wartość z indeksu, nawet jeśli w niego nie inwestują, wykorzystując go jako wskaźnik i miernik do pomiaru wyników.

Niemniej jednak, za każdym razem, gdy inwestujesz, ważne jest, aby pamiętać, że będzie ryzyko. Nasdaq radzi sobie najlepiej w czasach silnej koniunktury, kiedy innowacje w technologii są wysokie i może realizować spadki w każdych innych warunkach. Tak, jak zawsze, zrobić swoje badania i być ostrożnym przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

10 minimalistycznych wskazówek dotyczących stylu życia, aby odstresować się i zaoszczędzić pieniądze

Poprzedni wpis

Czym są inwestycje Safe-Haven i kiedy należy je kupować lub sprzedawać?

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły